Porovnanie s.r.o. a živnosti v roku 2020

Živnosť alebo s.r.o?
Porovnanie hlavných výhod a nevýhod v roku 2020

1. Založenie

Živnosť: Založenie živností je v porovnaní s s.r.o. podstatne rýchlejší proces. Živnostenské oprávnenie vydáva okresný úrad, odbor živnostenského podnikania, miestne príslušný podľa bydliska živnostníka. Základnou podmienkou na získanie živnosti je vek aspoň 18 rokov a bezúhonnosť. V prípade voľných živností môže živnostník začať podnikať už dňom ohlásenia.
Spolu s ohlásením živnosti prostredníctvom jednotného kontaktného miesta vyplníte tlačivá pre registráciu na daňovom úrade, tlačivo pre výpis z registra trestov, nahlásenie na zdravotnú poisťovňu. Dodatočne je potrebné prihlásiť sa aj na Sociálnej poisťovni. Poplatok za každú voľnú živnosť bol stanovený na 5 EUR a za každú remeselnú a viazanú živnosť bol stanovený na 15 EUR. Ohlásiť živnosť môžete aj prostredníctvom žiadosti na živnostenskom úrade, alebo elektronicky. Ak sa rozhodnete využiť elektronickú službu, poplatok za voľné živnosti neplatíte, platí sa len za služby portálu vo výške 24 eur s neobmedzeným počtom voľných živností. Za remeselné a viazané živnosti je poplatok znížený z 15 EUR za každú na polovicu.

S.r.o.: Spoločnosť s ručením obmedzeným má pomerne nízke náklady na začatie podnikania aj keď sú vyššie ako u živnosti. Poces registrácie je však omnoho náročnejší. Na založenie spoločnosti s.r.o. je potrebné vypracovať a podpísať celú sadu zakladateľských dokumentov. Po podpise dokumentov musí s.r.o. požiadať o vydanie živnostenských oprávnení. Následne sa podáva návrh na zápis do obchodného registra, kde je potrebné uhradiť aj súdny poplatok za zápis vo výške 300 eur. Základné imanie už nie je potrebné dokladovať vložením na účet do banky. V prípade s.r.o odporúčame jej založenie prostredníctvom odborníkov, ktorí vybavia kompletnú administráciu za Vás a vďaka online komunikácii s úradmi dokážu založiť Vašu s.r.o. za nižšiu sumu. Zároveň Vám ponúkajú viaceré výhody. Založenie trvá cca. 10 pracovných dní, ku ktorým teba pripočítať prípadné súdne prieťahy. 

srojpg

2. Ručenie

Živnosť: V prípade živnosti si treba uvedomiť, že ručíte za svoje záväzky celým svojim majetkom, teda aj osobným majetkom. V prípade neplnenia záväzkov vám môže exekútor siahnuť na čokoľvek z vášho majetku, vrátane rodinného domu a to do ľubovoľnej výšky sumy.

S.r.o.: Hlavnou výhodou s.r.o. oproti živnosti teda ostáva fakt že spoločník/poločníci ručia iba do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. V praxi to znamená, že podnikanie v s.r.o. je bezpečnejšie, pretože v prípade exekúcie nehrozí strata súkromného majetku.

3. Administratíva a účtovníctvo

Živnosť: Ako živnostník máte niekoľko administratívnych povinností, ako je vedenie účtovníctva, komunikácia so zdravotnou a sociálnou poisťovnou a podobne, ale nie je problém ich zvládnuť svojpomocne. Pri podnikaní na živnosť si môžete viesť jednoduché účtovníctvo. V prípade, že sa rozhodnete uplatňovať si paušálne výdavky v roku 2020, je to možné do výšky 60% a zo sumy maximálne 20 000€. V takomto prípade nemusíte viesť účtovníctvo a odpadne vám veľa starostí.

S.r.o.: Spoločnosť s.r.o. nie je náročnejšia na vedenie administratívy, než podnikanie na živnosť. Administratívne úkony vedia zvládnuť podnikatelia svojpomocne. Účtovníctvo je už náročnejšie v porovnaní so živnosťou a jednoznačne odporúčame nechať ho na odborníkov. Systém podvojného účtovníctva v porovnaní s jednoduchým má svoje výhody.


4. Odvody a dane

Od roku 2020 majú všetci daňovníci (spoločnosti aj živnostníci) s obratom (pozor nie ziskom) neprevyšujúcim sumu 100 000 € sadzbu dane vo výške 15%.

Živnosť: SZČO s obratom (pozor nie ziskom) do 100 000 Eur platí daň 15%. Ak tento obrat prekročí pri malom príjme (základ dane do 37 163,36 €) platíte daň len 19%, ale ak zarobíte viac budete musieť platiť daň vo výške 25%.

S.r.o.: Všetky typy spoločností založené na Slovensku platia daň 15% ak majú obrat nižší ako 100 000 Eur. Ak majú obrat vyšší platia sadzbu dane z príjmu 21%. Táto daň sa uplatní bez ohľadu na výšku príjmu s.r.o.. Spoločnosť s.r.o. neplatí žiadnu daň z prijatých dividend. Ak s.r.o. vyplatí časť zisku ako dividendu fyzickým osobám zaplatí z tejto časti zisku daň z dividend je 7%, ktorú strhne pred vyplatením.

Sadzby DPH sú rovnaké ako u živnostníka, teda základná sadzba DPH je rovnako 20%, znížená na vybrané tovary 10%.

Živnosť: V prípade živnosti síce prvý rok neplatíte odvody do Sociálnej poisťovne, ale len minimálne zdravotné odvody (pre rok 2020 vo výške 70,91€). Po prvom roku musíte platiť odvody aspoň v minimálnej výške. V ďalších rokoch musíte platit aj odvody do sociálnej poisťovne. Odvody sa zvyšujú spolu s Vašimi príjmami teda čím viac zarobíte, tým vyššie odvody budete platiť.  Problém vzniká v tom, že aj keď živnostník nič nezarobí, musí platiť minimálne odvody do zdravotnej poisťovne 70,91EUR a do sociálnej poisťovne 167,89 EUR mesačne, teda za rok spolu minimálne 2865,6 €. Pri vyššom zisku sa odvody rátajú na tisíce Eur, preto pri vyššom zisku nie je vhodné podnikať formou živnosti.

S.r.o.: Ak si ako spoločník a konateľ v spoločnosti nestanovíte za funkciu konateľa žiadnu odmenu/mzdu, nemusíte platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Pri platení odvodov do zdravotnej poisťovne existujú pre konateľov s.r.o. rôzne možnosti optimalizácie a to dokonca aj pod hranicu minimálneho zdravotného odvodu.

5. Imidž

Živnosť: Živnostníci sú vnímaní ako malí alebo začínajúci podnikatelia, no nemusí to byť vždy pravda. Táto forma podnikania vyžaduje ručenie celým majetkom živnostníka, pôsobí však menej dôveryhodne ako s.r.o., keďže ide vždy iba o jedného človeka.

S.r.o.: Spoločnosť s.r.o. pôsobí ako väčší subjekt, ako „firma“. Spája sa s väčším podnikaním, keďže aj mnohé známe spoločnosti majú formu s.r.o. Pôsobia teda dôveryhodnejšie ako živnostníci na verejnosť aj obchodných partnerov, vrátane bánk.

6. Ukončenie podnikanie

Živnosť: Najväčšou nevýhodou živnosti je ručenie za vzniknuté dlhy v podnikaní celým svojím majetkom. V prípade manželov sa ručí celým spoločným majetkom. Zrušenie živnosti, ak nemáte dlhy, je pomerne jednoduchý a rýchly proces, živnosť je možné ukončiť zo dňa na deň a to na základe písomného oznámenia o ukončení podnikania. Živnosť je tiež možné pozastaviť a to na dobu maximálne 3 rokov. Avšak v prípade, ak Vám z podnikania vznikli dlhy, aj keď nie Vašou vinou, je to velmi komplikovaný proces. 

S.r.o.: Výhodou s.r.o. je, že ak sa Vám aj nedarilo v podnikaní, za vzniknuté dlhy neručíte osobným majetkom. Pri ukončení podnikania máte na výber z niekoľkých možností, likvidácia spoločnosti, fúzia, konkurz alebo jej predaj. Predaj spoločnosti vám dáva možnosť dokonca pri ukončení podnikania zarobiť. V prípade likvidácie spoločnosti ide o osobitný proces, ktorý zo zákona musí trvať minimálne 3 mesiace. Po uplynutí tejto lehoty je možné vykonať výmaz z obchodného registra, čím s.r.o. zanikne.


Živnosť alebo s.r.o.? Rozhodnúť sa musíte samozejme Vy. Podnikateľské združenie Business Club Slovakia odporúča vo väčšine prípadov s.r.o.. V prípade záujmu si môžete dohodnúť osobnú konzultáciu, alebo využiť naše služby, ktoré Vám ponúkajú bezkonkurenčné výhody.

Kontakt
 info@businessclubslovakia.sk
businessclub.sk@gmail.com

BCgroupjpg
Uverejnil: M.Kuruc (Business Club Slovakia)
BCSA Podnikateľská akadémia
BCM - Business Club Magazine
BV - Business Vodka Exclusive
BCF - Business Club Finance